top of page

Mögelhundsundersökning

Avsikten med en mögelhundsundersökning är att med hjälp av hundens luktsinne ta reda på om det i fastigheten finns mögelskador utan att behöva öppna upp konstruktioner, därför är hundarna ett effektivt hjälpmedel i den initiala konditionsgranskningen. 

Hundarna är utbildade att markera de vanligaste mögelsorterna som förekommer i fuktskadade konstruktioner. Hunden känner av både fuktiga och torra mögelskador. Hundarna kan inte exakt meddela var skadan finns, de markerar det ställe där mögel lukten är som starkast i rummet vid undersökningstillfället. Lukten kan spridas längs täta  konstruktioner eller via luftströmmar. Hundarna kan inte säga vilken mögelsort som förekommer i byggnaden eller hur stor mögel skadan är. 

 

Om hunden gjort markeringar i byggnaden kan det finnas skäl att göra fortsatta undersökningar för att utreda mögelskadornas art och utbredning. Fortsatta utredningar bör göras av en specialist på inomhusluft/konditionsgranskare.

bottom of page